【24h】

РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТI ФУНКЦIОНУВАННЯ СВIТОВОГО Й УКРАIНСЬКОГО РИНКУ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР

机译:当前和乌克兰市场对齐文化运作的发展和特征

获取原文
获取原文并翻译 | 示例

摘要

Протягом останнiх десятирiч на свiтовому ринку продовольства продовжуe зростати попит на основнi товари агропромислового комплексу. Зазвичай олiйнi культури вважаються однieю з важливих експортних груп сiльськогосподарськоi продукцii та E стратегiчно важливими продуктами, що забезпечують економiчну й продовольчу безпеку краiни. Варто зазначити, що вони використовуються як продовольство для населення, корм для тварин та все бiльше як сировина для виробництва енергii.
机译:在最近几十年来,食品市场,对农业工业综合体基本商品的需求。 通常,文化的一致性被认为是来自农产品的重要出口集团,以及提供经济和粮食安全的战略重要产品。 应该指出的是,它们用作人口,动物饲料和高于能源生产原料的食物。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号